WCT Ouwe Seun respecteert de privacy van haar leden, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan en ook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, tot dat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke Bepalingen.
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook “ de beheerder”): WCT Ouwe Seun, wonende te Fabrieksplein 3, 8861 EG Harlingen.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens.
1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door WCT Ouwe Seun. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd , met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens , een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

Naam
Adresgegevens
Emailadres (sen) / telefoonnummer (s)
Bankrekeningnummer (s)
Geboortedatum / leeftijd

Artikel 3 – Doel van de verwerking.
We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:
Onze ledenadministratie.

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens.
1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via: wctouweseun@ziggo.nl

2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen.
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waar na deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7- Commerciële aanbiedingen.
1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar: wctouweseun@ziggo.nl
2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens.
De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 – Toepasselijk recht.
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 – Beeldmateriaal / social media.
Er wordt door de vereniging beeldmateriaal (foto’s/video’s) geplaatst op de website van de Vereniging, op Facebook, Twitter en eventueel op Instagram. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit doorgeven door een e-mail te sturen naar: wctouweseun@ziggo.nl

Artikel 11 – Contact.
Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot Dirk-Jan van Miltenburg, te bereiken via mail: wctouweseun@ziggo.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 28 mei 2018 tot nader order.