September 2013

Artikel 1 – Naam, zetel en rechtsbevoegdheid
De vereniging is genaamd WCT Ouwe Seun. Zij heeft haar zetel in de gemeente Harlingen.

Artikel 2 – Duur
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde duur en kan ten alle tijden ontbonden worden. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van 1 januari tot en met 31 december. De vereniging is opgericht op 18 september 2013.

Artikel 3 – Doelstelling
De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de wielersport. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
1. Wedstrijden te doen houden
2. Oefening van leden en aspirant leden te verzorgen
3. Activiteiten en evenementen op het gebied van de wielersport te organiseren
4. Alle andere wettige en geoorloofde middelen die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 4 – Het lidmaatschap
1. Zij die lid wensen te worden dienen daartoe een inschrijfformulier, volledig ingevuld en ondertekend in te dienen bij het secretariaat. Ter oriëntatie kan men deelnemen aan maximaal 3 ritten alvorens definitief te besluiten zich als lid aan te melden.
2. Het lidmaatschap vervalt door: schriftelijke opzegging, opzegging door het bestuur op grond van het niet voldoen van de contributie, het niet naleven van het reglement, bij wangedrag of onsportief optreden, overlijden.
3. Bij opzegging of beëindiging van het lidmaatschap kan geen aanspraak worden gedaan op betaalde contributiegelden. Leden zijn natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging het predicaat “erelid” verlenen. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen van de leden, hun adressen, geboortedata en medische gegevens zoals medicijngebruik, bloedgroep en mogelijke allergieën staan vermeld.

Artikel 5 – Het bestuur
Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Onderstaande functies worden hiermee bedoeld: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Eventuele medewerker technische zaken, Eventuele medewerker algemene zaken. Alle leden hebben stemrecht. De bestuursleden worden gekozen tijdens de algemene ledenvergadering volgens een lijst van aftreden. Een bestuurslid wordt gekozen wanneer het aantal uitgebrachte stemmen vóór hoger is dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens het rooster van aftreden. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. De verkiezingen zijn om de 3 jaar, op basis van onderstaand rooster van aftreden. Beginnende in 1e kwartaal 2013 de verkiezingen voor de onderstaande bestuursfuncties: Voorzitter, Penningmeester. In 1e kwartaal 2014 de verkiezingen voor de onderstaande functies: Secretaris, Medewerker technische zaken, Medewerker algemene zaken. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden. In de eerste bestuursvergadering na benoeming van een nieuw bestuurslid, verdeelt het bestuur in onderling overleg de functies en stelt het bestuur de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan via haar website, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: door het eindigen van het lidmaatschap, door het tussentijds bedanken voor de bestuursfunctie, schorsing door een meerderheid van het bestuur met goedkeuring door een meerderheid van de algemene ledenvergadering.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid van het bestuur
Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade, welke ontstaan is uit georganiseerde activiteiten van de club. Zo ook niet voor schade of nadelen die de leden onderling berokkenen.

Artikel 7 – Algemene ledenvergadering
Er zal elk jaar een algemene leden vergadering moeten plaatsvinden. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering worden gehouden (de jaarvergadering). Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur die gewenst acht.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling op haar website of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in ten minste één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen streekblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

Op de agenda van de algemene ledenvergadering dienen in elk geval de volgende onderwerpen voor te komen:
1. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering,
2. Jaarverslag van het bestuur,
3. Verslag van de penningmeester,
4. Verslag van de kascommissie,
5. Benoeming Bestuursleden,
6. Contributie voor het nieuwe jaar,
7. Rondvraag.

Artikel 8 – Leden, buitengewone leden, ereleden en steunleden
Wielervereniging WCT Ouwe Seun kent of gaat kennen: gewone leden, buitengewone leden, ereleden en steunleden. Gewone leden zijn leden die aan de fietsactiviteiten deelnemen. Buitengewone leden zijn leden die niet deelnemen aan de fietsactiviteiten doch inzetten voor de vereniging en door het bestuur benoemd zijn. Ereleden zijn leden die door het bestuur worden benoemd vanwege hun bijzondere verdiensten voor de vereniging. Buitengewone leden en ereleden zijn vrij van contributie. Steunleden steunen de vereniging financieel maar nemen geen deel aan de fietsactiviteiten en hebben geen stemrecht.

Artikel 9 – Geldmiddelen en Contributie
De jaarlijkse contributie der leden wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Voorts zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
Contributie betaling van nieuwe leden is naar rato. De jaarlijkse contributie dient uiterlijk per 1 februari van dat jaar, uitsluitend per bank of giro-overschrijving, te zijn voldaan. Na 1 februari wordt € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Mocht na 1 maart de contributie nog niet ontvangen zijn, dan is het bestuur gerechtigd het lidmaatschap te beëindigen.

Artikel 10 – Rechten en verplichtingen
De vereniging kan, voor zover dit in de statuten van de vereniging is bepaald, ten laste van de leden verplichtingen aangaan. Voor zover van toepassing gelden de in het eerste lid bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van het lid jegens de vereniging.
De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering, aan de leden verplichtingen opleggen. De leden zijn voorts verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd, leden zijn tevens gehouden: De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering na te leven. De belangen van de vereniging niet te schaden. Voor zover de club de leden van kleding kan voorzien, zijn de leden verplicht de clubkleding te dragen bij alle fietsritten welke door de club worden georganiseerd.

Artikel 11 – Bestuursbevoegdheid
Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 12 – Rekening en verantwoording
Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen over de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. De bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden. Ontbreekt een handtekening van een bestuurslid dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit drie leden en ‘n plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
De leden van de kascommissie worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts eenmaal herbenoembaar.
De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.
Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het eerste en tweede lid, tien jaar lang te bewaren.

Artikel 13 – Het leiden en notuleren van algemene vergaderingen
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt. De notulen worden op de website gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

Artikel 14 – Toegang en besluitvorming algemene vergadering
1. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering. Leden, die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene vergadering, tenzij zij bij de algemene vergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf in welk geval zij bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.
2. Ieder lid heeft één stem.
3. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, mits 18 jaar of ouder. Degenen die gemachtigd wordt, kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.
4. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt wordt aan die personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.
5. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
7. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
8. Bij stemming over personen is degene gekozen, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
9. Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze ondertekend zijn, dan wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan van de personen over wie wordt gestemd.

Artikel 15 – Statuten wijziging
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemenevergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste zeven dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen vóór vergadering in het website gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
5. De bestuursleden zijn verplicht in het Verenigingen register een afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen.

Artikel 16 – Ontbinding en vereffening
1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen dagen bedragen.
3. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging als vereffenaars op.
4. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer vereffenaars.
5. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens een of meer bewaarders aanwijst.
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’.
7. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening.

Artikel 17 – Huishoudelijk regelement
Als supplement aan deze statuten is een Huishoudelijk Reglement toegevoegd. Het Bestuur kan bij meerderheid van stemmen een Huishoudelijk Reglement vaststellen en wijzigen. Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend Recht bevat, noch met de statuten.